Edictes

Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1904 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 66 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Convocatoria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12019 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva del pressupost i plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10349 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10348 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5087 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4111 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 4202 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 1967 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals