Edictes

Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5276 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5264 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4501 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4496 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3280 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovacio inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'usos a "Can Berto"
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1536 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la creació d'una agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11272 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la divisió poligonal de l'àmbit del PAU Residencial Oest UA1
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11270 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la creació d'una agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11267 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11266 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024