Anunci aprovació provisional de la modificació ordenança fiscal núm. 14

Per acord del Ple municipal de data 8 de maig de 2024, s’ha produït l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 14 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. A aquesta notícia podràs trobar l’anunci d’aprovació provisional.