Anunci d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4

 Per acord del Ple municipal de data 8 de maig de 2024, s’ha produït l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  A aquesta notícia podràs trobar l’anunci d’aprovació provisional.