Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla 2023

Glòria Marull Coll, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Ullastret, fa públic que contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia 7 de novembre de 2022 , de la Plantilla que compren tots els llocs de treball, així com de les Bases d’execució del Pressupost i documentació annexa, exposat pel termini de quinze dies hàbils, amb publicació d’edicte al BOP núm. 230 de 1 de desembre de 2022, i en la seu electrònica de la corporació, no s’ha presentat cap reclamació, raó per la qual conforme a l’acord d’aprovació inicial, aquest s’entén elevat a definitiu. | Anunci